---

Adatvédelem

A Broadway Orvosi Centrum adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

A 2018.május 25-től érvényes Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                 Tatár és Társa Kft.

Székhely:                               1065 Budapest, Nagymező utca 21

Weblap:                                  www.broadwayoc-borgyogyaszat.hu/

Telefon:                                  +36 30 972-6272

E-mail:                                   broadway21@freemail.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:         Dr. Apostol Éva

Elérhetősége:                          dreva59@freemail.hu

Adatvédelmi kérelmek:           amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az adatvédelmi tisztviselő részére kérjük megküldeni. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 1 hónapon belül küldjük az Ön által kért címre.

Kezelt személyes adatok:       Név, lakcím, születési adatok, TAJ, kapcsolattartáshoz szükséges adatok

Adatfeldolgozók:                     laborszolgáltatók, NAV

Külföldi adattovábbítás:           nem történik külföldre továbbítás.

 

Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a)    egészségügyi szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait (páciensek) jogszabályi kötelezettségeink teljesítése, valamint a páciensekkel történő kapcsolattartás céljából kezeljük;

b) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

c) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

d) vagyonvédelem, személyi biztonság;

e) belső adminisztráció megkönnyítés;

 

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a)    az egészségügyi szolgáltatás során az Eütv.és az Eüak.

b)    a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

c)    kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

d)    munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

e)    szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

f)     biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: emberi élet -, testi épség védelme, vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

 

Az adatkezelés időtartama

Az egészségügyi dokumentációkat: a 1997. évi XLVII. számú az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény alapján az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőriznünk

A számlákat: a 2000. évi C. törvénynek megfelelő kötelezettségünk miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje, ha nem egészségügyi irat, akkor nyolc év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 

Érintetti jogok

A pácienseknek, mint érintetteknek személyes adataihoz kapcsolódóan jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a)    hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)

- a páciensnek joga van a róla készült betegdokumentációba betekinteni, arról másolatot készíteni

b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)    törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén)

– kizárólag olyan adatot törölhetünk, amelynek rögzítését és tárolását nem a 1997.évi    XLVII. Eüak.törvény illetve a 2000. évi C.törvény írja elő;

d)    az adat kezelésének korlátozása;

e)    személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása

-       abban az esetben lehetséges, amennyiben az adatátadást nem törvény írja elő (pl.: adatok továbbítása EESZT rendszerbe)

f)     bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése (pl.: leletek); vagy

g)    tiltakozás a személyes adat használata ellen

-       ha az adat használatára nem jogszabály kötelezi az Intézetet.

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

    Vissza az előző oldalra